Za bývalým mostem přes Bezručovo údolí dojdeme po zachovalém náspu pravotočivým obloukem k poslednímu dřevěnému mostu přes trať v km 30.8, ze kterého bohužel nezůstalo zhola nic. Po zrušení železniční trati byl zářez trati v místě lesní cesty zasypán do úrovně okolního terénu, aby bylo možné cestu nadále používat. Někde pod valem kamení a hlíny jsou zřejmě dodnes jeho kamenné opěry. Úsek až k druhému bývalému ocelovému mostu je sice téměř vodorovný, ale pořádně členitý - za prvním mostem vede po zprvu poměrně vysokém náspu, který se později srovnává s okolním terénem, aby kolem bývalého dřevěného mostu přešel naopak v poměrně hluboký zářez a svůj vodorovný průběh před druhým ocelovým mostem udržel opět díky vysokému náspu. Úsek mezi oběma velkými ocelovými mosty je v dnešní době zajímavý také tím, že se zde zachovalo do dnešní doby snad nejvíc technického vybavení trati i pražců, jak můžete vidět na mnoha následujících fotografiích.

GPS: N50º3115.6 E13º15’5.9

 

předchozí

zpět na mapu

další


Zpětný pohled k bývalému mostu přes Bezručovo údolí - starší snímek z 22.11.2003. Všimněte si vysokého náspu a netknutých pražců - být méně ztrouchnivělé, stačilo by zde položit koleje ... Také zde je na obzoru v oparu vidět řada stromů, lemující silnici ze Hory Svatého Šebestiána k nádraží.


Ještě jeden zpětný pohled o pár desítek metrů dále od mostu přes Bezručovo údolí - po pravé straně osiřelý drátovod. Snímek z 22.11.2003.


Detail drátovodu - na celé trati jediný dodnes zachovalý, třebaže poněkud zkorodovaný. Snímek z 22.11.2003.


Pozůstatky návěstidla v km 30.700.


Násep zvolna přechází v pěkně podmáčený zářez - na obzoru je již zasypané místo dřevěného mostu v km 30.8.


Místo, kde přes trať vedla lesní cesta po dřevěném mostu v km 30.8 - kvůli průchodnosti této cesty byl zářez trati zasypán do úrovně okolního terénu.


Pohled ze závalu zářezu trati dále k druhému velkému ocelovému mostu. Končí zde až dosud poměrně schůdná cesta po bývalé trati - až na malé výjimky je nadále trať stále víc zarostlá. Ale bude ještě mnohem hůř ...


Další objevená vzácnost - sloupek kladek.


Na jednom z mála sloupků jsme objevili dokonce ještě kladky!


Ne každý procházku po bývalé trati přežije ...


Pokračující zářez trati je značně rozmáčený - voda téměř pohřbila i pražce. Vzrostlý smrk přímo v bývalém kolejišti dává tušit, kdy těmito místy naposledy projel vlak.


Zářez před druhým ocelovým mostem přechází opět v násep, vzrostlých stromů přibývá.


Těsně před druhým velkým ocelovým mostem se díky náspu nedrží voda, takže se opět objevily pražce.


Nebýt vzrostlých smrků v ose trati, viděli bychom již druhý ocelový most ... tedy před rokem 1991.


Na leteckém snímku je dobře vidět lesní cesta, která dříve potřebovala dřevěný most, dnes zářez trati překonává závalem.